Sanskriti A Vedic Retreat

admin, September 12, 2011

Near Sivananda Ashram, Swarg Ashram, Yatri Niwas, Ram Jhula, Rishikesh Phone: 0135-2442444, 2442999 E.mail: info@sanskritivedicretreat.com sanskritispa@gmail.com Website: www.sanskritivedicretreat.com

Destinations