Hotel Dharma

admin, August 20, 2011

Near Natural Hot Spring, Vashisht-175103, Manali, Kullu, Himachal Pradesh Phone: 01902-252354, 251741 Fax: 01902-252375 e.mail: info@hoteldharmamanali.com Website: www.hoteldharmamanali.com

Destinations